• Zwroty i reklamacje

    

          Odstąpienie od umowy

          Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek 

          przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy. 

          Sprzedający zwraca otrzymaną wpłatę, zaś Państwo ponoszą koszt przesyłki zwrotnej.

          Reklamacje

  1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  2. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację lub skorzystać z gwarancji zgodnie z umową gwarancyjną.
  3. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy i powinna zawierać co najmniej oznaczenie Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji.
  4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.
  5. Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.
  6. Dane do kontaktu: tel. 606762088, e-mail: sklep@rmw.pl
   
  Miejscowość, data

Imię i nazwisko Konsumenta:  
Adres konsumenta:  
   
   
   
Adresat: Przedsiębiorstwo Handlowe "ROBERT" - Robert Wyrzykowski
  ul. Włocławska 8
  87-603 Wielgie
  e-mail: sklep@rmw.pl
  telefon: 606762088FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
 
 
 
 
Data zawarcia umowy:  
   
Data odbioru:  

   
  Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)